organizuje
účastnit se
financováno

Evropská síť proti rasismu

ENAR (European Network Against Racism) je evropská sítˇnevládních organizací založená v roce 1988 bojující proti rasismu ve všech členských státech Evropské Unie, kde zastupuje několik set neziskových organizací z celé Evropy. Záměrem ENARu je vytvoření sítě organizací bojujících proti rasismu a diskriminaci, sdílení informací a zkušeností (jak v rámci, tak i mimo samotnou síť) a působení na veřejnou politiku s cílem podporovat rovnost všech lidí. Koordinovaná spolupráce neziskových organizací umožňuje dosažení většího efektu v oblasti integrace.

ENAR podporuje antirasistické ideje a ideje rovného přístupu k národnostním menšinám a cizím státním příslušníkům žijícím na území Evropské unie. ENAR zastřešuje evropské nevládní organizace bojující v členských státech Evropské unie proti rasismu, tedy například organizace sdružující národnostní menšiny, imigranty, informační centra, zastupitelské skupiny, odborové svazy, příslušníky různých náboženských vyznání a mnoho dalších. V každé zemi Evropské unie členské organizace ENARu utvářejí tzv. národní koordinační centrálu. Demokraticky zvolení zástupci jednotlivých centrál se pravidelně účastní celoevropského zasedání ENARu, kde se rozhoduje o společných postupech a statutárních záležitostech.

Alespoň jeden zástupce každé národní centrály obvykle patří k etnické menšině. ENAR bojuje proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a islamofobii s cílem propagovat rovnost přístupu mezi občany EU a občany třetích států a propojit místní, regionální a národní iniciativy s iniciativami celoevropskými. V České republice tvoří jádro ENARu organizace sdružující národnostní menšiny - zejména pak organizace romské a cizinecké -, které vyvíjejí hlavně aktivity informační a vzdělávací. Doposud jedinou nenárodnostní organizací je Liga lidských práv, která se zabývá advokační činností, konkrétně pak právní pomocí s důrazem na strategické litigace.

Na konci devadesátých let bylo založeno evropské monitorovací centrum zaměřené na rasismus a xenofobii, jsou zvyšovány snahy v boji proti předsudkům, v posilování antirasistických právních ustanovení, prosazování rovnoprávnosti na pracovišti. Také OSN, UNESCO, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a další zakládají organizace, které bojují za práva etnických menšin.

Projekt “Začleňování multikulturních aktivit do výuky na podporu integrace dětí z imigrantských rodin“, realizovaný za podpory Evropské Unie na základě schváleného návrhu z roku 2007, si klade za cíl podpořit integraci dětí z imigrantských rodin do vzdělávacího systémua přispět tak prostřednictvím programu interkulturních aktivit k vytvoření takového školního prostředí, které bude citlivě vnímat kulturní diverzitu studentů a efektivně reagovat na jejich specifické potřeby.. Realizace projektu umožnila rozšíření dosahu Evropské Sítě Škol proti rasismu (SWR) Naším záměrem bylo také zapojit do programu aktivně další aktéry integrace - rodiny, neziskové organizace zabývající se tématem multukulturalismu atd.

Následující partnerské organizace jsou aktivně zapojeny do Evropské Sítě proti Rasismu pro mír a rozvoj (ESR, EPD):

  1. Centre d’Méthodes entrainement aux d’Education Active (CEMEA) z Francie
  2. Acţiuni Sociale Prin metode Edukativní Active z Rumunska (ASMEA)
  3. Vuste Envis – Česká Republika
  4. Movimiento de America Latina laici (MLAL) z Itálie
  5. Litevské centrum mládeže (LYC) z Litvy
  6. Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) ze Španělska
diseño: circusmedia ¦ desarrollo: dátibus